मद्रास विशेष आर्थिक जोन

विकास आयुक्त
एम ई पी जेड विशेष आर्थिक जोन, राष्ट्रीय राजमार्ग
ताम्बरम, चेन्नई-600045 एम ई पी जेड चेन्नई
दूरभाष: 91-44-22628220, 22628230, 22628233
फैक्स: 91-44-2628218
ई-मेल: dc[at]mepz[dot]gov[dot]in
वेबसाइट: www.mepz.com external link

Last Updated:27-11-2018

slider